INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Dbamy o Państwa prywatność, dlatego też na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

informujemy że:

Administratorem Państwa danych jest:

Dominik Śrubas , Justyna Czajka-Śrubas , przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U Justyna Czajka-Śrubas

, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 6652586644 , nr REGON 300995232,

Konin ul. Al. 1 Maja 12/18 , 62-510 Konin . Dane kontaktowe Administratora to: 600-

730-199, e-mail: dominik.srubas@onet.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– świadczenia usług drogą elektroniczną w tym dokonywania transakcji i płatności

– sprzedaży towarów, ewentualnych reklamacji i archiwizacji

– składania zamówień

– zawierania umów

– wykonywania rozliczeń podatkowych i rachunkowych

– wysyłania informacji handlowych w wersji papierowej lub elektronicznej

– windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych

– kontaktu , przez e-mail oraz telefon (za zgodą)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności.

Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości

wykonywania w/w czynności.

Podmioty którym administrator przekazuje dane:

– podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

– Osobom upoważnionym tj: pracownikom i współpracownikom aby mogli wykonywać

swoje obowiązki

– Podmiotom realizującym dostawę towarów tj: przewoźnikom, firmą kurierskim

– hostingodawcy

– dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności( np.oprogramowanie

księgowe)

– dostawcy korenspondencji np: poczta

– podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

– innym odbiorcą np: bankom, kancelariom prawnym, ubezpieczycielom

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych zobowiązane są do przestrzegania

zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych

osobom nieuprawnionym.

Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:

– dostępu do danych osobowych

– sprostowania danych

– usunięcia danych

– ograniczenia przetwarzania danych

– przeniesienia danych do innego administratora

– wniesienia skargi do organu nadzorczego

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących

Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie

uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),

  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego

Państwa dane przetwarzane są w postaci:

– imienia

– nazwiska

– adresu

– telefonu

– adresu e-mail

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu

podstawę prawną, a więc do momentu w którym:

– ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową

– zostanie przyjęty Państwa sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku

gdy podstawą przetwarzania Państwa danych był uzasadniony interes administratora lub

gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych, prosimy o przesłanie informacji

w odpowiedzi na tą wiadomość na adres dominik.srubas@onet.pl co będzie się wiązało z niemożliwością zamówień towarów występujących na sklepie srubas-baits.pl.